Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var
GÖRMEDİĞİNİZ ÇOK YER VAR

BERGAMA KİLİSESİ  (KIZILAVLU, SERAPİS TAPINAĞI)

     İncil'de adı geçen 7 kiliseden kesin olarak yeri bilinen tek kilisedir. Bergamalılar tarafından "Kızıl Avlu" diye adlandırılır. Kızıl Avlu diye adlandırılmasının sebebi; dışarıdan bakıldığında tamamen kırmızı tuğla ile kaplı olmasıdır. Binayı kaplayan mermerlerden birkaçı bugün bile görülmektedir. Aşağıdaki fotoğraflara dikkatli bakarsanız kırmızı tuğlalar arasında mermer kaplamaları göreceksiniz.
    

Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var      Bazilika, Mısır Tanrısı "Serapis" (Serapien) adına yapılmıştır. "Ne yerde ne gökte" anlamına gelir. Çünkü bazilika; altından akan Selinus çayını örten iki tünel üzerine inşâ edilmiştir. Hıristiyan inancına göre ise, Bergama Kilisesi "Evlenme, Birleşme" ya da "Pişmanlık" anlamına gelir. Roma Döneminde bazilikada din ve devlet işleri birlikte yürütüldüğünden dolayı "Birleşme" anlamı da verilmiştir. "Pişmanlık" anlamı ise daha önce Bergama'da bulunan ve "Şeytanın Tahtı" denen Zeus Sunağı'ndan (Altar) kaynaklanmaktadır.
     Bergama Kilisesi Hz. İsa'dan sonra 313-500 yılları arasında etkin rol oynamıştır. Bergama Kilisesinin Piskoposu, Aziz Lukas idi. Aziz Lukas, Bergama'da inek heykeli içinde yakılmıştır.

     Yan tarafta Kızıl Avlu Naos (Sahan) 'ın fotoğrafını görüyorsunuz.

     Sağ tarafta Fatih Cimok'tan alınan Kızıl Avlu planını görüyorsunuz.
     Tapınak, Akropol'e  6 km uzaklıktadır.
     Tapınak, ana bina ve iki yanındaki ek binalardan oluşur. En önde boylu boyuna uzanan 200 x 100m boyutlarında geniş bir avlu yer alır.  Ana binanın yedi metre genişlikte ve on dört metre yükseklikte dev bir girişi vardır. Kapının iki yanında beşer sütunlu revaklar (portico, colonnade, tonoz) vardı.
     REVAK, duvarla aralarındaki boşluk tonoz, kubbe veya damla örtülü kemer sıralarının teşkil ettiği yanı açık dehliz demektir.
     Tam karşıda da yirmi sütunlu bir revak yer almaktadır. Bunun en ortadaki dört
sütunu, bir çeşit anıtsal giriş oluşturur. Kapının eşiğinde 7,5X2 m. boyutlarındaki tek parça monolitik (yekpare)  mermer eşik taşının ağırlığı 35 ton kadar hesaplanmıştır. Bu  mermerin iki tarafında, göze çarpan birbirinden 5  metre uzaklıktaki delikler, tunç olduğu sanılan kapı kanatlarını tutan menteşelerin izleridir. Bir zamanlar bu binanın döşemesi ve duvarları tamamen mermerle kaplanmıştı. Duvarlar boyunca bütün odayı saran sütunların üzerine oturtulmuş bir balkondan geriye hiçbirşey kalmamıştır. Odanın kapıya yakın yarısı,iki yanındaki beşer girintili el üstüne yerleştirilmiş ve camla kaplı oldukları sanılan pencerelerden ışık alıyordu. Asıl seremoninin gerçekleştiği ileri kısım özellikle yarı karanlıkta bırakılmıştı.En dipte balkonlara ve çatıya  çıkan iki merdiven vardı.  
     Odanın döşemesinde biri geniş ve sığ; öteki daha küçük ve derin iki su çukuru görülmektedir. Bunu, üzerinde oldukça geniş (4,6X4,6 m.) bir kaidenin oturduğu yüksek (1,5 m.) bir podyum izlemektedir. On metre boyunda olduğu sanılan kült heykeli bu kaideye oturuyordu.
     KAİDE:Bir yerin üzerine oturduğu temel, ayaklık, taban demektir.
     
Podyumun içinden geçerek kaidenin ortasına çıkan geçidi ; törenler sırasında rahiplerin "Tanrıyı konuşturmak" için kullandıkları sanılmaktadır.  

Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var

     Ana binanın iki yanındaki kuleye benzeyen silindir şeklinde mimarisi olan ek binaların  işlenmiş taşlar ve kireç harçla yapıldığı ve en dışın kesilmiş ufak taşlardan örtüldüğü görülmektedir. Her ikisinin de önünde, iki ucunda daire şeklinde yuvarlak küçük birer havuz bulunur. Bu yan avlular da üç tarafta  stoalarla  sarılmıştır.Stoaların  damının bir zamanlar bir tarafı erkek (atalant) öteki tarafı kadın (karyatid) şeklinde işlenmiş iki insan boyunda sütunlara oturmuştu. Bu sütunların bazıları iki tarafta da kadın şeklinde oyulmuştu.Heykellerin baş, kol ve ayakları ayrı olarak ve siyah mermerden yontulmuştur.

Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var

     KARYATİD : Antik mimarlıkta kadın heykeli biçimindeki sütunlara verilen isimdir Taşıyıcı nitelikte ya da gömme sütun şeklindedir. Karyatid sözcüğü ; Roma'lı mimar Vitruvius'a göre (İ.Ö 25 yılarında çalışmış) Peleponez bölgesindeki Caryae kentinde sepete benzeyen yüksek bir başlıklarla dans eden kadınlardan türemiştir.
     ATALANT : Yunan Mitolojisine göre gök kubbeyi taşıyan Atlas'tan türetilmiştir.
    
Heykel sütunlar, Nil Irmak'ını simgeleyen havuzlar ve yapının batıya dönük olması, bu tapınağın Serapis'e ve onunla ilgili tanrıça İsis ile tanrı Harpokrates'e adanmış olması gerektiğini akla getirmektedir. II. yüzyılı Roma Dünyasında Mısır Tanrılarının ve dinsel törenlerinin çok moda olduğu bilinmektedir. Tapınak Hadriyanus (İ.S 117-138) döneminde yapılmıştır.

Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var

     Selinus Irmağı bugünde tapınağın kullanıldığı yıllarda olduğu gibi avlunun altındaki iki tonozlu her biri 196 m uzunluğundaki kanalladan akmaya devam emektedir.

Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var

     Bizans döneminde, ana binanın içine, duvarların alt kısımları bugün de görülebilen Aziz Can'a adanmış bir kilise yapılmıştır. Kilisenin yapımında tapınağa ait yapı malzemesinin kullanılmış olduğu bellidir.
     Sağ tarafta; Bergama Kızıl Avlu'da bulunan mermer sütun başlığının fotoğrafını  görmektesiniz.

Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var

Yukarıdaki bilgiler 1993 Rehberlik Eğitim Gezisi Tur Notları, Fatih Cimok'un a guide to The Seven Churchs ve Bergama adlı iki eserinden, Prof. Beyhan Karamağralı'nın Sanat Tarihi Ders Notlarından ve www.turizm.gov.tr - www.kultur.gov.tr adreslerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

[ İzmir ]     [ Efes ]     [ Akhisar ]     [ Sart ]      [ Alaşehir]     [ Laodikya]

[ Anasayfa ]      [ E-mail ]